PM
För öppna Falunatten 2006, Falumästerskap natt
8 September.


Uppdatering

PM är uppdaterat 2006-09-06, med avseende på maxtid.

Samling Bjursås OK:s klubbstuga i Kvarntägt. Följ vägverkets ordinarie skyltning mot Rog och Björsberg från infarten till Bjursås.
Parkering Endast på anvisad plats. Gångavstånd P-TC 50 meter.
Direktanmälan Inskolningsklass samt öppna klasser, anmälan vid TC senast 19:30. OBS begränsat antal kartor, vi önskar att eventuella stora grupper i inskolning anmäls på ordinarie anmälan.
Stämplingssystem Sportident stämplingssystem används. De som inte angett nummer på Sportidentbricka vid anmälan kontakta målet. Ett begränsat antal brickor finns tillgängliga för att hyra, försök om möjligt att lösa det inom klubbarna. De som inte anger nummer på Sportidentbricka får hyrbricka. För hyrbricka faktureras 20:-, borttappad hyrbricka debiteras klubben med 250:-.. Eventuella ändringar av bricknummer snarast till målet.
Ändring av uppgift Ändring av bricknummer etc. på tävlingsdagen faktureras 20:- på grund av det merarbete det förorsakar arrangören. Även fel som uppdagas under tävlingen faktureras 20:-.
Stämpling med sportident Vid stämpling med sportident skall kontrollenheten pipa och/eller blinka. Om kontrollenheten inte fungerar (inget pip eller blink) skall den tävlande stämpla med stiftklämman i den första lediga reservrutan tryckt på kartan (rutorna är numrerade 1-2-3). Stämpling i reservruta skall visas upp vid målgång.
Startlista Startlista anslås vid TC, och på vår hemsida: www.idrottonline.se/falun/bjursasok-orientering
Start Första ordinarie start enligt startlistan är: 20:00. Den starttiden är troligen för optimistisk. Definitiv starttid anges vid målet, vid mulet väder beräknas starten bli framflyttad till 20:30, vid klart väder kan första start bli 21:00. Efteranmälda startar sist i respektive klass. För inskolning och öppna klasser tillämpas fri starttid (kösystem).
Start 1

För samtliga klasser utom inskolning.
Följ snitsel 1,5 km uppför (väg-stig). Toalett i form av ett dass vid starten.

Start 2 För inskolning. Avstånd från målet: 200 meter, tvärs över vägen vid parkeringen.
Startmetod Sportident, följ anvisningarna vid starten.. Löparen kontrollerar sitt bricknummer mot startlistan. Löparen tömmer brickan, sker efter vägen till start. Löparen ansvarar själv för att denne tar rätt karta.
Målstämpling Löpare markerar målgång genom att själv stämpla in sin SportIdentbricka.
Maxtid Maxtid 2 timmar
Tävlingsklädsel Tävlande skall ha heltäckande klädsel.
Karta

Bjursberget, Reviderad 2006 (september) av Bjursås OK, ursprungligen rekognocerad av Löfgren Kart AB 1994. Skala 1:10 000. Ekvidistans 5 m.
Definitioner tryckta på kartan och lösa definitioner.
Kartutskrift och banpåtryck med färglaser av hög kvalitet (Bjursås OK med banläggningsprogrammet: Condes och skrivare: Minolta QMS magicolor 2350).
Lokala tecken:
x= Kolarkojruin
o= Kolbotten
Bjursås nya elljusspår är markerad på kartan som stig, samt med en gul bottenfärg för själva spårgatan.

Terrängbeskrivning Skogsmark, stigrikt, med inslag av kulturmark och slalombacke. Start uppe på berget medför måttligt kuperad terräng, starkt kuperat (utför) och stenigt parti på slutet av banorna. God framkomlighet blandat med tätare partier markerade på kartan.
Vid Bjursbergets slalombacke, runt serveringsstugan, kan det finnas förberedelser för Bjursås Sparbank:s skogsdag (9/9), förberedelser i form av utställningstält och annat material (kan beröra de längre banorna).
Omklädning Dusch inomhus, trångt utrymme. Inga OL-skor inomhus.
Toaletter Dass vid start 1, och inomhus vid klubbstugan.OBS inga skor inomhus.
Sammanslagning av klasser Enligt beslut i falukretsens styrelse krävs minst två startande i klassen för giltigt mästerskap (Detta krav räknas på deltagare enbart från klubbar inom falukretsen, endast en löpare från falukretsen kan bli falumästare). Arrangören kan slå ihop klasser så att detta krav om möjligt tillgodoses. Hopslagning kan ske efter tävling om banlängder och övrigt stämmer. Syftet skall vara att så många som möjligt kan bli Falumästare.
Resultat Resultat anslås efterhand vid målet. Slutligt resultat och sträcktider presenteras på Bjursås OK:s hemsida: www.idrottonline.se/falun/bjursasok-orientering tävlingsdagens kväll.
Prisutdelning Pris till etappsegrarna efter tävlingens slut.Plaketter till Falumästarna.
I samband med tävlingen (18:30) sker även prisutdelning för det sammanlagda resultatet i Falukretsens kretsungdomsserie.
Tävlingsregler SOFT:s samt Falukretsens statuer för Falumästerskap
Tävlingsledare Gunnar Löfqvist 023-50 355
Banläggare Jan-Olof Björklund
Tävlingskontrollant
Bankontrollant
Allan Magnusson, OK Kåre


VÄLKOMNA önskar BJURSÅS OK