PM

Uppdaterat 2002-08-26

DM-BUDKAVLE 2002-09-01

Samling

Bjursås Skicenter, Vägvisning från rv 80 Falun - Rättvik

Anmälan

 

Bricknummmer och Namnanmälan:

Inbjudans Bil 2 skall vara oss tillhanda senast 2002-08-30 kl 18.00.

Postadress: Bjursås OK, Box 30, 790 21 Bjursås.

Fax: 023 / 506 68.

Epost: bjursok@dalnet.se

Namnändring:

Skall ske snarast dock senast 2002-09-01 kl 09.30 på TC till klagomuren. (Se stämplingssystem!).

Vid ändring tävlingsdagen, använd den speciella namnändringsblankett som finns i klubbkuvertet.

Efteranmälan:

kan ske t.o.m. 2002-08-30 kl 18.00 mot 50 % förhöjd avgift på:

Fax: 023 / 506 68.

Epost: bjursok@dalnet.se

Direktanmälan:

endast vid TC 10.00 – 12.00. Separat start och mål.

Internetpublicering:

I och med att anmälan gjorts godkänner löparen publicering av namn och klubb på Internet.

Sammanslagna klasser

På grund av få anmälda har klasserna D55 och D65 slagits ihop till D55.

Avgift

Direktanmälan –16 år 35 kr och övriga 80 kr som betalas vid anmälan.

Gaffling

I alla klasser, utom i HD12 - 16 där andra sträckan är rak och kortare.

Sträckor

H 21 omfattar 4 sträckor övriga 3 sträckor.

Observera att i H21 är sträcka 1 och 4=9 km, och sträcka 2 och 3=6,3 km.

Angivelse

Tryckt på kartan

Karta

Skala; 1:10000, tryckt 2002.

Lokala tecken: X = koja; O = kolbotten.

Laserutskrift och banpåtryck av hög kvalitet (Håkans kartor).

Tomtmark, hästhagar

På kartan markerad tomtmark (gröngul) är förbjudet område. På kartan är hästhagar markerade som förbjudet område (violett snedstreck). De tävlande skall respektera dessa områden, även om de inte är avsnitslade.

Kallkällor

I en brant sluttning strax sydväst om målet/starten finns flera kallkällor som har högt naturvärde. De områden som är bedömda som känsliga (våta partier) är i terrängen avsnitslade som förbjudna områden. Områdena är så små att de inte är markerade på kartan och de påverkar heller inte vägval etc. De tävlande är skyldiga att respektera dessa avsnitslade områden.

Märkning

Kartorna är på baksidan märkt med:

Startnr/Sträcknr

OBS!

För HD12-16 sträcka 2 är samtliga kartorna ihophäftade. Eventuell överbliven karta skall lämnas i kartpåsen.

Deltagande

HD12 får bestå av max 5 löpare i samtliga klubblag. En löpare på sträcka 1 och 3. Max 3 löpare ( 2 st extralöpare) på sträcka 2.

HD14 och 16 där klubbarna har flera lag anmälda i samma klass skall bästa laget bestå av 3 löpare. Övriga lag får bestå av max 5 löpare. En löpare på sträcka 1 och 3. Max 3 löpare ( 2 st extralöpare) på sträcka 2.

Extralöpare

Vid extra löpare i klass HD12 - HD16 är det den som växlingsstämplar först som kommer med i laget. Är denna löpare ej godkänd blir laget ej godkänt. Alla löpare måste läsa av sin Sportidentrbricka

TC

Skiss över TC Bil 1.  OBS! växel - och målfållor

Avstånd

P- TC 0 -300m. TC start 0 m. P-avgift 10:-.

Start

10.00= H 12, H 14, D 16,

 

10.10= D 12, D 14, H 16

 

10.20= H 21

 

11.00= H 20, D 21, H 45, H75

 

11.10= D 35, H 35, D 55

 

11.20= D 20, D 45, D 65, H 55, H 65

Startlöpare

1:a sträckans löpare går in i:

Växlingsfållans ingång ca 10 min före start där tömnings- och checkenheter finns för Sportident.

Startfållan Ca 3 min före start enligt anvisning av startchefen.

Växlingslöpare

Tömnings- och checkenheter finns för Sportident i växlingsfållans ingång.

Omstart

Arrangören förbehåller sig rätten att ca 45 min efter att första löpare växlat ut på sträcka 4 i H21 genomföra omstart för alla klasser.

NR-lappar

Sista sträckan bär röd nummerlapp övriga svart.  OBS i klubbkuvert, som hämtas vid klagomuren, finns för HD12 – 16 extra nummerlappar för löpare på sträcka 2. Extralöparna är i klubbutdrag insatta i en egen klass (t.ex. D12X) med fiktivt startnummer, löparna skall dock ha det startnumret som ”riktiga” laget har, detta är förtydligat på de speciella namnändringsblanketterna.

Stämpling

 

Budkavlen:

Elektronisk stämpling ”Sportident”.

OBS! Bricknumret är inte knuten till en deltagare utan till lagets startnummer och sträcka. Anmäld bricka på en sträcka måste användas på denna sträcka. Felaktigt använd bricka räknas som felaktigt taget startkort och innebär diskvalificering.

Lånade löparbrickor utkvitteras i samband med hämtning av lagkuvert och återlämnas efter utstämpling. Ej återlämnade bricka debiteras med 250:-

Alla löpare skall:

1          Kolla sitt löparbricksnummer mot gjord anmälan. Felaktig löparbricka räknas som att fel startkort tagits och innebär diskvalifikation.

2          Tömma, checka sin bricka vid start / växlingsfållan före start.

3          Använda reservrutorna på kartan vid ev. krångel vid stämpling.

4          Efter passage av ”mållinjen” stämpla in växlings- / måltiden.

5          Efter växling / målgång, vid utgången ur fållan, stämpla ur tid mm till sekretariatet.

6          Vid reservstämpling, anmäla detta efter urstämpling till klagomuren

Direktanmälan:

Stiftstämplar

Terrängbeskrivning

Terrängtyp: Skogsmark med stigar.

Kupering: Måttlig till stark kupering.

Framkomlighet: Mestadels god framkomlighet med inslag av hyggen och grönområden

Korsande banor

Många klasser har korsande banor, för att undvika allt för stark kupering. En del av dessa banor kan även ha s.k. spetsig vinkel mellan två sträckor. Löparna är skyldiga att ta kontrollerna i rätt ordningsföljd, kontrollernas ordningsnummer är tydligt markerat på kartan. Sportident systemet rapporterar kontroller tagna i fel ordning som felstämplade. Har man av misstag gjort fel, så får man korrekt registrering i brickan om man springer tillbaka och tar kontrollerna i rätt ordning. Gäller klasser redan från D/H 14 och äldre.

Passerkontroll

De längre banorna har en passerkontroll mitt i den nordvästra slalombacken, synlig från målet. Gäller: D21, H21, H20, H35. Vid passerkontrollen finns vätska.

Rapportering

Speakern rapporterar täten / klass vid  växel / mål. Ingen förvarning för växling. Utgående löpare får kolla vid ingången till fållan när vederbörande lag är på ingång.

Växling/Mål

1.   I målfållan sker en delning för växling och målgång.

2.   Vid målgång avgör måldomare placering.

3.   Målstämpling sker efter mållinjen

4.   Den egna använda kartan lämnas på avsedd plats

5.   Växling genomföres genom att inkommande löpare tar lagets karta från kartplanket. Denna överlämnar till utgående löpare. Felaktig tagen karta innebär diskvalifikation.

6.   Efter växling / målgång, vid utgången ur fållan, stämpla ur tid mm till sekretariatet.

7.   Vid reservstämpling, anmäla detta efter urstämpling till klagomuren. Funktionärer hjälper till att hämta den använda kartan.

Först in på sträcka 2 i ungdomsklasserna, växlar till sträcka 3.

Lag som drabbas av att annat lag tagit fel karta får en ny karta men kompenseras inte för tidsförlusten. Felande lag utesluts ur tävlingen.

Direkt- klasser 

Ö 2: 2,4 km

Ö 4: 4.0 km

Ö 6: 5,4 km.

Dusch

Tempererad dusch utomhus. IP-skogen

Kartutdelning

Sker klubbvis enligt meddelande från speakern.

Priser

 

Budkavlen:

HD 20– :Medaljer till lagmedlemmar för segrande lag.

HD 12-16: Medaljer till lagmedlemmar för lag 1 - 3

Direktbanor:

Inga priser

Försäljning

Finns vid TC (sportförsäljning Letro sport).

Barnpassning

Finns vid TC, öppen mellan 9:00-14:00. Minimiålder 2 år.

Miniknat

Finns vid TC. Start mellan 9:00-11:00.

Resultat

Efter tävlingen på Bjursås OK:s hemsida http://www.dalnet.se/~bjursok

Tävlingsledare

Gunnar Löfkvist, Tel 023 / 503 55

Banläggare

Walter Johansson

Täv. kontrollant

Erik Lindberg, Karlsbyhedens IK

Bankontrollant

Hans-Erik Robertsson, OK Kåre

Tävlingsjury

Allan Magnusson (ordf.), Gunilla Håkansson, Jannike Wåhlberg

 

Bjursås OK hälsar er välkomna till Dalarnas Schweiz